Archiwa

Lublin, dn. 01.09.2013

Szanowni Państwo!

          Zwracamy się do Państwa z propozycją udziału nauczycieli Państwa Szkół w projekcie „Kurs metody pedagogiki cyrku” realizowanym prze Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Lublinie. Jest on skierowany do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (I etap edukacyjny) oraz nauczycieli 2 etapu edukacji szkoły podstawowej nauczających w-f w szkołach wiejskich Województwa Lubelskiego Na realizację planowanych szkoleń pozyskaliśmy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, więc szkolenia będą bezpłatne dla Państwa nauczycieli. Szkolenia będą realizowane od października 2013 r. do czerwca 2014 r. w czterech 12 osobowych grupach szkoleniowych.

 

         Propozycja nasza wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli 2 etapu edukacji SP nauczających w-f  w kontekście zmian podstawy programowej co powoduje konieczność podnoszenia własnych kwalifikacji. W komentarzach dotyczących zreformowanych celów i treści kształcenia zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwanym potocznie podstawą programową, opublikowanych w Dzienniku Ustaw nr 4, poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r. czytamy

         Wychowanie fizyczne wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje nawyk aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia. Pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów. Szkoła powinna rozwijać własną ofertę programową w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego, w tym zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Zajęcia ruchowe, począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, powinny odbywać się częściowo w grupach zainteresowań – zgodnie z wyborem dokonanym przez ucznia. Oferta zajęć wychowania fizycznego do wyboru powinna uwzględniać zróżnicowany poziom sprawności fizycznej uczniów. Część tych zajęć powinna być dostępna dla tej grupy młodzieży, która z powodów zdrowotnych nie uczestniczy w tradycyjnych lekcjach wychowania fizycznego.

         Czytamy również, że …Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się. Na każdym etapie edukacji wychowanie fizyczne powinno tworzyć obyczaj aktywności  fizycznej, rozwijając zainteresowania i postawy uczniów oraz przyczyniając się do budowania pozytywnego obrazu własnej osoby jako uczestnika aktywności  fizycznej o charakterze rekreacyjnym, sportowym, turystycznym bądź tanecznym. Z tego względu szczególnie ważne jest, aby szkolna oferta wychowania fizycznego zaspokajała w możliwie najpełniejszy sposób potrzeby i zainteresowania różnych uczniów. Różnice w rozwoju fizycznym uczniów widać „gołym okiem”. Warto pamiętać, iż w niemniejszym stopniu są zróżnicowane ich właściwości psychiczne. Z oczywistych względów szansa na zaspokojenie zróżnicowanych oczekiwań uczniów wobec wychowania fizycznego jedynie w trakcie lekcji jest niewielka. Osiągnięcie celów zapisanych w podstawie programowej, zwłaszcza tych związanych z tworzeniem obyczaju systematycznej aktywności  fizycznej, jest uzależniona od wykorzystania możliwości, które stworzyło rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

 

         Aby ułatwić nauczycielom realizację tak ujętych zadań proponujemy cykl szkoleń, podczas których nauczyciele pozyskają wiedzę i umiejętności z metody pedagogiki cyrku jak również samodzielne opracują,  z wykorzystaniem tej metody, poprawny pod względem merytorycznym, metodycznym i formalno-prawnym program nauczania w-f w SP. Dlaczego metoda pedagogiki cyrku? Otóż analizując innowacyjność metody pedagogiki cyrku upewniliśmy się, że jest ona zdecydowanie kojarzona z rozwojem człowie­ka, a przede wszystkim z rozwojem jego mózgu. O takim wyborze tej metody przesądził również język korzyści jaki niosą pod adresem ucznia zajęcia żonglerki, clownady. I tak korzyści związane ze sferą poznawczą to: aktywizacja obu półkul mózgowych, rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, uczenie się krok po kroku, uczenia się na błędach, rozkładania problemu na czynniki pierwsze, rozwijanie koncentracji uwagi. Korzyści związane z umiejętnościami społecznymi to: rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi, zabawa, przełamywanie barier, efektywne odstresowanie. Korzyści związane z kształtowaniem systemu wartości to: rozwój cierpliwości, pewności siebie, uporu w dążeniu do celu, osiąganie widocznych sukcesów, stymulacja wyobraźni. Korzyści związane z rozwojem fizycznym to: rozwijanie równowagi obu stron ciała i ruchów całego ciała, rozwój refleksu, postawy, poczucia rytmu, ćwiczenia motoryki małej i dużej.

 

         Naszą rekomendacją zapewne jest fakt, że w latach 2009 – 2011 wraz z grupą nauczycieli opracowaliśmy innowacyjny program nauczania w-f wykorzystujący metodę pedagogikę cyrku, który został pilotażowo wdrożony w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie.

 

         Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów metody pedagogiki cyrku pracujących w strukturach PSPiA KLANZA w Lublinie  Zajęcia będą odbywały się w formie 7 zjazdów w dni robocze (piątek) oraz w dni wolne od pracy (sobota, niedziela) w salach szkoleniowych w Lublinie. Każdy kurs składa się z 3 modułów tematycznych i w sumie obejmuje 96 godzin szkolenia dla każdej z czterech 12 osobowych grup:

  • MODUŁ 1 Podstawy metody pedagogiki cyrku (historia metody, efekty stosowania tej metody…) – 1 zjazd, 16 godz.
  • MODUŁ 2 Warsztaty metodyczne czyli ćwiczenia z rekwizytami (talerze rozkręcane, chustki, diabolo, piłeczki, flowersticki, maczugi…) – 4 zjazdy, 48 godz.
  • MODUŁ 3 Warsztaty tworzenia programów  nauczania – 2 zjazdy, 32 godz.

 

         Uczestnicy otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci noclegów, wyżywienia oraz  materiałów szkoleniowych.

 

         Zostaną zakupione rekwizyty na potrzeby ćwiczeń, które będą wypożyczane uczestnikom projektu podczas jego trwania jak również po jego zakończeniu na potrzeby wdrażania opracowanego programu nauczania w-f z wykorzystaniem metody pedagogiki cyrku.

 

         Zgłoszenia nauczycieli do uczestnictwa w projekcie prosimy kierować na adres biura projektu (ul. Peowiaków 10/9, 20-007 Lublin) lub drogą e-mailową: <biuro@pedagogikacyrku.com.pl> .

        Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej realizatora Projektu http://lublin.klanza.eu/ .

         W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: Jolanta Bodo tel. 81 534 65 83; Ewa Gęca tel. 516 169 260.